L1: a) Pause Back Squat x3x4

b) 4 Sets, 1 Min Rest b/t:

200M Run
Chinese DB Row x8/ arm (tough)
Single Arm DB Push Press x8 (tough)

L2: a) Heaving Snatch Balance x2x6

b) Snatch Grip Sots Press x4x3

c) Pause Back Squat~ 70%x3x4

d) Snatch Segment DL x2x4

L3: a) Snatch~ 80%x2x3, 82%x2x1

b) Clean~ 80%x2x3, 82%x2x1

c) Pause Back Squat~ 70%x3x4

d) Snatch Pull~ 82%x3x4